Gyökössy Intézet

Lelkigondozói kurzusok, képzések, szupervízió

Lelkigondozói képzések

Sárospataki Református Teológiai Akadémia – Gyökössy Intézet képzése
PASZTORÁLPSZICHOLÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

2017. szeptemberében induló szakirányú továbbképzés

A képzés célja: A pszichológiai ismeretek megalapozása, gyakorlati alkalmazásuk előkészítése az evangéliumi keresztény spiritualitás bázisán. A szociális és civil-szektor, valamint az ifjúság-védelem területén olyan elkötelezett és elhivatott szakemberek képzése, akik megbízható kompetenciákkal rendelkeznek ahhoz, hogy segítő tevékenységük hatékonyan beleilleszkedjék az e területen meg-honosodott, ezen tevékenységeket megjelenítő hazai struktúrákba.

 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: pasztorálpszichológia
 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: pasztorálpszichológiai szakreferens
 3. Képzési terület: hitéleti
 4. A felvétel feltétele: A pasztorálpszichológia szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben (illetve korábbi főiskolai képzésben) szerzett diplomával rendelkezik az alábbi képzési területek egyikén: bölcsészettudomány, pedagógus képzési területen, illetve szociális munkás alapképzési szakon. Egyéb képzési területekről abban az esetben tudunk fogadni jelentke-zőket,ha gyülekezeti munkásként gyülekezetvezetői ajánlással, illetve gyülekezeti gyakorlattal vagy önkéntesként egészségügyi gyakorlattal rendelkeznek.
 5. Képzési idő félévekben: 4 félév
 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, szemé-lyes adottságok, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
   • A pszichológiai ismeretek megalapozása, gyakorlati alkalmazásuk előkészítése az evangéliumi keresztény spiritualitás bázisán.
   • A szociális-, és civil-szektor, valamint az ifjúság-védelem területén olyan elkötelezett és elhivatott szakemberek képzése, akik megbízható kompetenciákkal rendelkeznek ahhoz, hogy segítő tevékenységük hatékonyan beleilleszkedjék az e területen meghonosodott, ezen tevékenységeket megjelenítő hazai struktúrákba.
   • A szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:
    1. a pasztorálpszichológia enciklopédikus ismereteit, úgymint a közgondolkodást meghatározó pszichológiai emberképeket;
    2. az életvezetési tanácsadás szakismereteit; úgymint a kommunikáció, a családi rendszerek, a stresszből fakadó kiégés, valamint a félelem hátterében kibontakozó szorongás, depresszió és gyász alapstruktúráit;
    3. a drogprevenciós szakelőadó szakismereteit; úgymint az inkulturációs mechanizmusok, valamint a rendszerszemléletű drogprevenció pedagógiai, módszertani és utókövetési bázisismereteit;
    4. az önismereti csoportvezető szakismereteit; úgymint a bibliodráma bázisán megfogalmazódó saját élmény kiértékelését és tudatosítását;
    5. a civil vezető szakismereteit; úgymint a stratégiai tervezés módszertanából, a swotanalízis módszertanából, a vezetői személyiség vezetéspszichológiai bázisismereteiből, valamint a motiváció-, és vízióközvetítés elemeiből álló ismeretanyagot.

  A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak:

   1. a pszichológiai emberképek evangéliumi vizsgálatára, és értékelésére.
   2. a kommunikáció, a családi rendszerek, a stresszből fakadó kiégés, valamint a félelem hétterében kibontakozó szorongás, depresszió és gyász evangéliumi értékelésére, és az abban szenvedő embertársaik hatékony megsegítésére;
   3. az inkulturációs mechanizmusok, valamint a rendszerszemléletű drogprevenció pedagógiai, módszertani és utókövetési bázisismereteinek evangéliumi értékelésére, valamint a drogok veszélyének kitett embertársaik hatékony megsegítésére;
   4. a bibliodráma bázisán megfogalmazódó saját élmény kiértékelése és tudatosítása révén a csoportnak, mint gyógyító csoportdinamikai erőtérnek a megjelenítésére és vezetésére;
   5. képesek a stratégiai tervezés módszertanának, a swot-analízis módszertanának, a vezetői személyiség vezetéspszichológiai bázisismereteinek, valamint a motiváció-, és vízióközvetítésnek evangéliumi értékelésére, a civil szférában működő önkéntes segítők csoportjainak, illetve szakembereknek hatékony segítsége céljából. c. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: A képzésre jelentkezők komplex készség- és személyiségfelmérő teszt kitöltésével dokumentálják alkalmasságuk mértékét a következő, a képzés sikeres elvégzéséhez elengedhetetlen személyes adottságok és készségek témaköreiben:
    • érett gondolkodás, belső stabilitás;
    • komplex, átfogó gondolkodásmód;
    • szexualitás, házasság, család;
    • vezetői ambíciók, felelősségvállalás;
    • stressztűrő-képesség, mentális egészség;
    • kommunikációs–, és empátiás készség. A teszt körültekintő és árnyalt értékelésre törekedve objektív visszajelzést, és viszonyítási lehető-séget kíván nyújtani minden jelentkező számára
 8. A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb ismeretkörök és az ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
  • Pasztorálpszichológiai enciklopédia: 18
  • Pszichológiai fenomenológia: 20
  • Ifjúsági inkulturáció: 20
  • Bibliodráma: 20
  • Vezetéspszichológia: 20
  • Teológiai alapismeretek: 12
 9. A szakdolgozat kreditértéke: 10

Figyelem! Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2017. szeptember 08.

http://srta.hu/wp-content/uploads/2015/05/ppszich_kkk.pdf

http://srta.hu/jelentkezesi-lapok