Adatkezelési szabályzat

A www.gyokossyintezet.hu weboldal tulajdonosa kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a https://www.gyokossyintezet.hu/adatkezelesi-szabalyzat címen.

Ezen tájékoztatás célja, hogy a weboldal látogatóit biztosítsa személyes adataik védelméről az ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartásának kiemelt fontossága miatt.

A Gyökössy Intézet az adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Gyökössy Intézet ezúton szeretné ismertetni az adatkezelési gyakorlatot.

1. Az adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő)

 • Név: A Magyarországi Református Egyház Gyökössy Endre Intézete
 • Adószám: 19366566-1-42
 • Székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
 • Működés helye: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 28/a. II/2.
 • Bankszámlaszám: 10701094-74603523-51100005
 • E‑mail: info@gyokossyintezet.hu
 • Fenntartó: a Magyarországi Református Egyház
 • Szervezeti egység: az MRE Missziói Szolgálatának intézménye

2. A kezelt személyes adatok köre

Sütik / Cookie-k:

A testreszabott kiszolgálás, a használat megkönnyítése és a felhasználói élmény javítása érdekében a felhasználó böngészőjében adatcsomag, ún. süti kerül elhelyezésre. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a böngészőben.

A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.

A www.gyokossyintezet.hu weboldal alkalmaz nélkülözhetetlen sütiket, amelyek elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen felül a weboldal alkalmaz funkcionális, analitikai és marketing sütiket, melyek alkalmazását a weboldalra tett első látogatáskor lehetőség van elfogadni vagy elutasítani.

3. Hozzájárulás visszavonása

A 2. pontban említett esetekben történő önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármikor visszavonható. Ebben az esetben küldjön rövid üzenetet az info@gyokossyintezet.hu e-mail címre. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

4. Szerződés és jogi kötelezettség, vonatkozó jogszabályok

Az adatvédelmi alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról;
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

5. Titoktartási kötelezettség

Adatkezelő időbeli korlátozás nélkül kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználó által a részére átadott bármilyen dokumentációból, tárgyalás során és bármilyen más módon tudomására jutott bármilyen adatot, információt megőriz. Üzleti titoknak minősül különösen a felhasználó tulajdonát képező, Adatkezelő birtokába került minden, jogi oltalom alá eső és jogi oltalom alá nem eső szellemi alkotás, ötlet, valamint a felhasználó üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, Adatkezelő által a felhasználónak nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomására jutott információk, gazdálkodásra vonatkozó adatok, illetve minden olyan adat és információ, amit a felhasználó üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint.

A titoktartási kötelezettség kiterjed a felhasználó által küldött minden adatra: titoktartási kötelezettségünk a kapcsolatfelvételre és a segítő kapcsolat egész folyamatára nézve érvényes. Bármely harmadik személyről kapott személyes adatot (cím, telefonszám, demográfiai szokásokra vonatkozó adatok) Adatkezelő üzleti titokként kezel. Adatkezelő tudomásul veszi, hogy ezen információk kiszolgáltatása személyi jogokat sértene, így az adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelő az üzleti titkot képező információkat nem jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, a felhasználó érdekei ellen felhasználni. Adatkezelő tartózkodik minden olyan magatartástól, amely a felhasználó gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

Adatkezelő tudomásul veszi, hogy fenti kötelezettsége megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel tartozik.

6. Az adatok tárolási helye címzettjei

Tárhelyszolgáltatás:

 • Név: Gedeon
 • Cím: 2600 Vác, Köztársaság út 31.
 • Telefon: +3627 501 655
 • E‑mail: info@gedeon.hu
 • Web: www.gedeon.hu

Google Search Console:

 • Google Inc.
  Mountain View, California, USA

Facebook:

 • Facebook Ireland Ltd.
  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

7. Harmadik országba történő továbbítás

Kizárólag az Amerikai Egyesült Államokba történik adattovábbítás, az előző pontban említett esetekben.

8. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Tájékoztatáshoz való jog, hozzáféréshez való jog, helyesbítés joga

A www.gyokossyintezet.hu weboldal látogatói jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni az adatkezelés céljáról, az adatok kategóriájáról, címzettjeiről, az adatkezelés tervezett időtartamáról. Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A weboldal látogatója jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig;
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a látogató igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • a látogató tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a látogató hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról Adatkezelő az érintetteket minden esetben tájékoztatja.

Adatkezelőnek a korlátozásról vagy annak feloldásáról minden olyan címzettet tájékoztatnia kell, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlen.

Törléshez való jog

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni weboldala látogatói kérésére, vagy kérés nélkül is a rájuk vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte, vagy más módon kezelte;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, amelyet törölnie kell, az elérhető eszközök és költségek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató hivatkozás vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Nem kell törölni a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelő a törlésről minden olyan címzettet tájékoztatni fog, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlen; az érintetteket, akiknek a személyes adatairól szó van, Adatkezelő minden esetben értesíti.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

A látogató jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A látogató jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

A látogató bármikor jogosult hozzájárulását visszavonni.

Jogérvényesítés

Adatkezelő a látogatók személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeli. Ha mégis úgy érzi, hogy Adatkezelő nem tett meg minden tőle elvárható intézkedést az Ön személyes adatai védelme érdekében, vagy csak kérdés van, vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel.

Az érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Adatkezelő a hatóságok részére jogszabályban előírt kötelességének eleget téve – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.